• +31 (0)6 30 06 93 13

Algemene Voorwaarden

Artikel 1  - Algemeen
1.1. Definities:
a. FrontStage Interiors te Den Bosch: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66175992 gevestigd aan  het adres Leliënhuyze 30, 5221PJ Den Bosch.
b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met FrontStage Interior een overeenkomst sluit;
c. Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de opdrachtgever en FrontStage Interior.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtgever sluit met FrontStage Interior. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. FrontStage Interior en opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2  - Uitvoering van de opdracht.
FrontStage Interior draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.

Artikel 3 - Levertijd
3.1. De door FrontStage Interior opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
3.2. De levertijd gaat in op het moment dat opdrachtgever van FrontStage Interior een schriftelijke of elektronische bevestiging heeft ontvangen.

Artikel 4 - Verkregen informatie en documenten
Opdrachtgever dient de verkregen informatie en documenten alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn eigen bedrijf (in geval van rechtspersoon) of in de privé-sfeer (in geval natuurlijk persoon). Het is niet toegestaan deze informatie en documenten openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

Artikel 5 - Prijs
5.1. De opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat de opgegeven prijs inclusief BTW is.
5.2. In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in reclame-uitingen) kunnen door FrontStage Interior te allen tijde gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de opdrachtovereenkomst is overeengekomen.

Artikel 6 - Betaling
6.1. Na ondertekening van de offerte verplicht de opdrachtgever zich tot het voldoen van de factuur aan Frontage Interior, of een gedeelte hiervan als dit schriftelijk vooraf is overeengekomen tussen opdrachtgever en FrontStage Interior. Betaling van de diensten van FrontStage Interior, dienen voor aanvang van de dienst te geschieden. Indien goederen aangeschaft moeten worden en/of externe diensten benodigd zijn dient men vooraf 50 procent van deze extra kosten te voldoen. Overige betalingen, zoals bij B2B opdrachten, dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door FrontStage Interior op de factuur aan te geven wijze. Indien in onderling overleg een andere betaaltermijn wordt afgesproken, wordt hiervan melding gemaakt in de opdrachtovereenkomst en op de factuur.
6.2. Bij niet of niet-tijdige betaling is opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de opdrachtgever.
6.3 Wanneer opdrachtgever besluit de te koop staande woning uit de verkoop te halen, blijft de vordering van FrontStage Interior op opdrachtgever bestaan. Opdrachtgever verplicht zich ook dan over te gaan tot tijdige betaling van de factuur van FrontStage Interior.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid
7.1. FrontStage Interior kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde informatie en documenten. FrontStage Interior is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door FrontStage Interior geleverde dienst(en).
7.2. FrontStage Interior is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en documenten. FrontStage Interior biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen.
7.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan FrontStage Interior aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan FrontStage Interior worden verstrekt. Heeft opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is FrontStage Interior niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan FrontStage Interior zijn verstrekt, heeft FrontStage Interior het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.
7.4. FrontStage Interior is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat FrontStage Interior is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor FrontStage Interior kenbaar behoorde te zijn.
7.5. FrontStage Interior is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7.6. Indien FrontStage Interior desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
7.7. Alle aanspraken jegens FrontStage Interior dienen direct na de voltooiing van de opdracht schriftelijk te worden gemeld. Indien eventuele aanspraken niet binnen uiterlijk  14 dagen na voltooiing van de opdracht schriftelijk zijn gemeld, vervalt de aansprakelijkheid.

Artikel 8 - Overmacht
8.1. In geval ten gevolge van overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogelijk is, wordt FrontStage Interior ontslagen van haar verplichtingen uit de overeenkomst.
8.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar FrontStage Interior geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.

Artikel 9 - Klachtenregeling
9.1. Klachten dienen binnen 30 dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk of elektronisch aan FrontStage Interior kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de mogelijkheid tot het indienen van een klacht komt te vervallen.
9.2. Indien een klacht gegrond is, zal FrontStage Interior de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door FrontStage Interior worden aangepast tot een lager bedrag dan wel tot nihil. FrontStage Interior zal ook in dat geval slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 10 - Diversen
10.1. FrontStage Interior is te allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.
10.2. Indien opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is FrontStage Interior gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden.
10.3. FrontStage Interior is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de opdrachtgever de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift FrontStage Interior tot mededeling verplicht.
10.4. FrontStage Interior heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de opdrachtgever, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, indien 3 jaar of meer verstreken zijn nadat FrontStage Interior de opdracht heeft uitgevoerd.
10.5. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en gebruiker is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht.
10.6 De nutsvoorzieningen, te weten gas, water en elektra, zullen door en voor rekening van opdrachtgever in de woning aanwezig zijn en door FrontStage Interior gebruikt kunnen worden.
10.7 Opdrachtgever zorgt in geval van huur van meubels en/of accessoires van FrontStage Interior voor het juiste gebruik daarvan en voorkomt  beschadiging en/of diefstal van die meubels en/of accessoires. De duur van de huur van meubels en/of accessoires is vastgelegd in de opdrachtovereenkomst. Op verhuur zijn de huurvoorwaarden van toepassing.
10.8 Ingeval door nalatigheid van opdrachtgever de meubels en accessoires beschadigen of gestolen worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 11 - Emailverkeer
Door FrontStage Interior verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor geadresseerde.
Gebruik van de informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is evenmin toegestaan. FrontStage Interior staat niet in voor de juiste en tijdige overbrenging van de e-mail of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Artikel 12 - Internetsite
De internetsite van FrontStage Interior wordt regelmatig gecontroleerd op computervirussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer of programmatuur die de werking van uw computer kan beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Deze internetsite kan tevens links bevatten die toegang geven tot andere sites. FrontStage Interior is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze sites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan deze sites.

© 2016-2019 FrontStage Interior